Stanovy schválené na valné hromadě dne 18.6.2015.

18.05.2015 14:11STANOVY AGOS BIO a. s.

I. V š e o b e c n é   ú d a j e
čl. 1 Založení a vznik společnosti.  Zápis v obchodním rejstříku. 

Podřízení se zákonu o obchodních  korporacích a internetové stránky společnosti.


 1. Obchodní společnost AGOS BIO a. s. (dále jen "společnost") je právnickou osobou, která vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 30. března 1995.----------

 2. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce 1562 a má přiděleno identifikační číslo 60745584.---------

 3. Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen "zákon
  o obchodních korporacích") jako celku.-------------------------

 4. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury.--------------------------

 5. Internetové stránky společnosti jsou umístěny na adrese: agos-bio.webnode.cz---------------

II. Z á k l a d n í    u s t a n o v e n í

čl. 2 Název a sídlo společnosti


 1. Obchodní firma společnosti zní: AGOS BIO a. s.

 2. Sídlem společnosti je: č.p. 108, 679 05 Bukovina.


čl. 3 Předmět podnikání a činnosti

Předmětem podnikání společnosti je:-------------------------------

 • hostinská činnost

 • vodoinstalatérství, topenářství

 • truhlářství, podlahářství

 • silniční motorová doprava nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny, jsou-li
  určeny k přepravě zvířat nebo věcí

 • opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

 • výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

 • činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Předmětem činnosti společnosti je zemědělská výroba se zaměřením:

 1. rostlinná výroba,

 2. živočišná výroba.


III. P r á v n í   j e d n á n í    s p o l e č n o s t i

čl. 4  Způsob zastupování společnosti členy představenstva 


1. Společnost zastupují navenek členové představenstva takto:----------------------

   Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně. -------------------

2. Při zastoupení společnosti se písemná jednání podepisují tak, že pověřená osoba připojí svůj podpis k názvu společnosti a ke svému jménu, příjmení a
funkci; při jednání na základě pověření představenstva uvede též odkaz na toto pověření. Neuvedení těchto údajů u podpisu však nezpůsobuje neplatnost právního jednání.----------------------


čl.5  Finanční asistence


Společnost může poskytnout finanční asistenci za podmínek ustanovení § 311 a násl. zákona o obchodních korporacích.-------------------------


IV. Základní kapitál společnosti, akcie a zatímní listy společnosti, práva a
povinnosti akcionářů

  čl. 6  Základní kapitál společnosti


Základní kapitál společnosti činí 55.400.000,- Kč (slovy: padesát pět milionů čtyři sta tisíc korun českých).----


čl.7 Akcie a zatímní listy společnosti


 1. Základní kapitál je rozdělen na :                                                                                                                                                                                              a) 400 kusů (slovy: čtyři sta kusů) kmenových akcií ve formě na jméno vydaných jako listinný cenný papír, o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč
  (slovy: jedno sto tisíc korun českých).                                                                                                                                                                                            b) 1410 kusů (slovy: tisíc čtyři sta deset kusů) kmenových akcií ve formě na jméno vydaných jako listinný cenný papír, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých).                                                                                                                                                                               c) 1300 kusů (slovy: tisíc tři sta kusů) kmenových akcií ve formě na jméno vydaných jako listinný cenný papír, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,-
  Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).

 2.  Akcie jsou volně převoditelné mezi akcionáři společnosti. Převod akcií na jinou osobu je možný jen se souhlasem představenstva společnosti.-----------

 3.  Není-li v těchto stanovách určeno jinak, rozumí se akcií i nevydaná nebo nesplacená akcie, hromadná akcie a zatímní list.-------------

 4. Není-li v těchto stanovách určeno jinak, rozumí se akcionářem ten, kdo má přímá práva a povinnosti akcionáře spojená s akcií, nesplacenou akcií, zatímním listem nebo nevydanou akcií. --------------

 5.  Akcie jsou převoditelné smlouvou, rubopisem a předáním. K účinnosti převodu akcie vůči společnosti se vyžaduje písemné oznámení změny osoby
  akcionáře doručené společnosti a předložení akcie resp. akcií společnosti, na základě kterých provede společnost bez zbytečného odkladu zápis o změně v osobě akcionáře v seznamu akcionářů.-------------

 6. Na základě písemné žádosti vlastníka akcií mohou být akcie společnosti vydány jejich vlastníkovi jako hromadná akcie (nebo více hromadných akcií)
  nahrazující jednotlivé akcie společnosti téže emise a téhož vlastníka. Na základě písemné žádosti vlastníka akcií je společnost povinna vydat vlastníkovi hromadné akcie jednotlivé akcie, které hromadná akcie nahrazuje, a to ve lhůtě do devadesáti (90) dnů ode dne doručení žádosti.---------

 7. Pokud upisovatel nesplatí celý emisní kurs jím upsaných akcií před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, vydá společnost upisovateli, na jeho žádost a bez zbytečného odkladu zatímní list nahrazující všechny jím upsané a nesplacené akcie jednoho druhu.----------

 8.  Představenstvo vyzve bez zbytečného odkladu po splacení emisního kursu nesplacených akcií akcionáře, aby předložil zatímní list k výměně za akcie, nebo na jeho žádost zatímní list za akcie vymění. Pokud bude splacen emisní kurs jen některých nesplacených akcií, vymění společnost zatímní list za akcie, jejichž emisní kurs byl splacen, a za nový zatímní list o jmenovité hodnotě tvořené součtem dosud nesplacených akcií, které nový zatímní list nahrazuje..------

 9. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs jím upsaných akcií, které jsou spláceny peněžitým vkladem, na účet společnosti a ve lhůtě určené valnou hromadou. Nepeněžité vklady musí být vneseny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku. Další podmínky upisování a splácení emisního kursu upsaných akcií se stanoví v usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií.------

 10. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši dvacet procent (20 %) z dlužné částky ročně.  ---------

 11.  Jestliže je akcionář v prodlení s plněním vkladové povinnosti, vyzve jej představenstvo, aby ji splnil v zákonem stanovené lhůtě ode dne doručení výzvy.  Po marném uplynutí této lhůty vyloučí představenstvo upisovatele ze společnosti a vyzve jej, aby vrátil zatímní list, byl-li vydán, a to v přiměřené lhůtě, kterou
  mu určí, pokud nepřijme v souladu se zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami společnosti jiné opatření. ---------

 12. S akcií je spojeno právo akcionáře účastnit se na řízení společnosti. Má-li společnost jediného akcionáře, rozumí se tím zejména oprávnění jediného akcionáře přijímat rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady, právo vyžadovat, aby se rozhodování při výkonu působnosti valné hromady účastnili
  členové představenstva a členové dozorčí rady, právo požadovat, aby tyto orgány společnosti a členové představenstva, popřípadě členové dozorčí rady předložili písemné podklady pro toto rozhodnutí a oprávnění žádat a dostat vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, jakožto i vysvětlení ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných společností, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady nebo pro výkon
  akcionářských práv na ní.----

 13. Kvalifikovaný akcionář je dále oprávněn požádat dozorčí radu o:---------------------

a) přezkoumání výkonu působnosti představenstva v určených záležitostech, nebo ------
b) uplatnění práva na náhradu újmy, které má společnost vůči členovi představenstva.---


čl. 8  Práva akcionářů


 1. Akcionář má právo na podíl na zisku, který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení mezi akcionáře (dividenda). Bližší podmínky upraví usnesení valné hromady. ------------

 2. Akcionář má právo na podíl na likvidačním zůstatku za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích..--------------

 3. Právo akcionáře na vrácení splaceného vkladu je vyloučeno. ------------

 4. Akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, a to pokud se akcie upisují peněžitými vklady. Toto právo může být omezeno nebo vyloučeno pouze rozhodnutím valné hromady, a to v důležitém zájmu společnosti. ------------

 5. Každý akcionář je oprávněn na valné hromadě požadovat vysvětlení a podávat připomínky. Žádost o vysvětlení může být akcionářem podána i písemně. V takovém případě musí být žádost podána po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním. ------------

 6. Akcionář je na valné hromadě oprávněn podávat návrhy.  --------------

 7. Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo části zápisu z kterékoli valné hromady konané za dobu existence společnosti. Představenstvo je povinno kopie zápisu z valné hromady nebo jeho části vydat akcionáři osobně v sídle společnosti nebo způsobem určeným pro zaslání pozvánky na valnou hromadu do patnácti (15) pracovních dnů od doručení jeho žádosti. Náklady na vydání takové kopie nese společnost.-----------

 8. Akcionář se způsobem stanoveným právními předpisy může dovolávat neplatnosti usnesení valné hromady, pokud je v rozporu s právními předpisy, těmito stanovami nebo dobrými mravy. -------------

 9. Neplatnosti usnesení valné hromady se akcionář nemůže dovolávat, nebyl-li proti usnesení valné hromady podán protest, ledaže nebyl podaný protest zapsán chybou zapisovatele nebo předsedy valné hromady nebo navrhovatel nebyl na valné hromadě přítomen, případně důvody pro neplatnost usnesení valné hromady nebylo možné na této valné hromadě zjistit.----------------

 10. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva. -----------

 11. Kvalifikovaný akcionář nebo akcionáři společnosti mohou za podmínek ustanovení § 366 zákona o obchodních korporacích požádat představenstvo o svolání mimořádné valné hromady k projednání jimi navržených záležitostí, nebo o odvolání či změnu data konání mimořádné valné hromady svolané na jejich žádost. ------------

 12. Akcionář má předkupní právo k akciím jdoucím na trh. Předkupní právo je výhradně k celému balíku, který je předmětem nabídky. Pravidla uplatnění předkupního práva stanoví představenstvo a zveřejní je na webových stránkách společnosti. ----------


čl. 9 Povinnosti akcionářů


 1. Každý akcionář je povinen splácet řádně a včas emisní kurs upsaných akcií.---------

 2. Akcionář je povinen hájit zájmy společnosti, chovat se vůči společnosti čestně a dodržovat právní předpisy, tyto stanovy a vnitřní předpisy společnosti. --------

 3. Akcionář je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které souvisejí s činností společnosti nebo jejími obchodními partnery a které jsou předmětem obchodního tajemství společnosti nebo o skutečnostech, jejichž zveřejnění by mohlo společnosti přivodit újmu nebo jde - li o důvěrnou informaci. Při poskytnutí takových informací akcionářům na valné hromadě jsou představenstvo a dozorčí rada povinny je upozornit na jejich charakter.---------


V. Organizace společnosti


čl. 10  Orgány společnosti


1. Orgány společnosti jsou:----------------------------------------------------------------

                       A.Valná hromada----------------------------------------------------------

                       B. Představenstvo---------------------------------------------------------

                       C. Dozorčí rada.------------------------------------------------------------


    

  2. Pokud má společnost jediného akcionáře, vykonává působnost valné hromady tento jediný akcionář. Členy ostatních orgánů společnosti mohou být české i zahraniční fyzické i právnické osoby.-------------

   

  A . V a l n á   h r o m a d a
  čl. 11  Působnost valné hromady


  1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.-------------------------------

  2. Do působnosti valné hromady náleží:------------------------------ 

  a) rozhodnutí o změně těchto stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního  kapitálu  představenstvem podle § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;-----------

  b) rozhodnutí o zvýšení či snížení základního kapitálu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu a o schválení návrhu smlouvy o započtení; ---------

  c)  rozhodnutí o vydání dluhopisů podle § 286 a násl. zákona o obchodních korporacích;------

  d)  rozhodnutí o nabytí vlastních akcií v případech stanovených zákonem;--------------

  e)  rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, stanovení jeho odměny; schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku;-----

   f)  schválení nepeněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu;----------

   g) rozhodnutí o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, nebo o vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií, rozhodnutí o vydání opčních listů pro uplatnění přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů, o upisování akcií při uplatnění práv z prioritních dluhopisů anebo o upisování akcií při zvýšení základního kapitálu společnosti;------------

    h) rozhodnutí o změně formy, podoby nebo druhu akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno a o změně tohoto omezení, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o spojení či štěpení akcií a o vydání hromadné akcie nahrazující akcie;-----------

    i)  volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady;-------------

    j)  rozhodnutí o přeměnách společnosti;-------------

    k)  schvalování smlouvy o výkonu funkce pro členy představenstva, dozorčí rady a rozhodnutí o jakémkoli dalším plnění ve smyslu § 61 zákona o obchodních  korporacích;-----------

    l)  určení auditora k ověření účetní závěrky společnosti, jakož i k ověření dalších dokumentů, pokud takové ověření vyžadují právní předpisy;------------

    m)   udělování předchozího souhlasu s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu majetku na akcionáře; -------------

    n)  schválení smlouvy o tiché společnosti, její změny a zrušení;----------------

    o)  schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti o stavu jejího majetku ;---------------

    p)  schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení podílu na zisku pro členy orgánu společnosti, určení rozhodného dne pro uplatnění práva na podíl na zisku;--------

    q)  schválení pachtu závodu, nabytí, převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání společnosti;-----------------

    r) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.---------

  3. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy.-----------


  čl.12  Způsob svolávání a rozhodování valné hromady a způsob hlasování na valné
  hromadě

  1. Svolavatel valné hromady je povinen zajistit uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, nestanoví - li zákon jinak, nejméně třicet (30) dnů před jejím konáním na internetových stránkách společnosti a současně, nestanoví-li zákon jinak, nejméně třicet (30) dnů před jejím konáním zaslat pozvánku na valnou hromadu akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. -------------

  2. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady a uplatňovat na ní návrh a protinávrhy. Může tak činit osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci, která mimo jiné musí obsahovat úředně ověřený podpis zastoupeného akcionáře a musí z ní vyplývat rozsah zmocněncova oprávnění k zastupování na valné hromadě. Akcionář, který je právnickou osobou, nebo jeho zástupce, zároveň předloží originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního či jiného obdobného rejstříku, která nesmí být starší třiceti (30) dnů, ve kterém je tato právnická osoba zapsaná. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat písemnou plnou moc představenstvu. Náklady související s účastí na valné hromadě nese akcionář.-----------

  3.  Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je sedmý (7.) kalendářní den přede dnem konáním valné hromady.---------

  4. Valná hromada se zpravidla koná v místě sídla společnosti.--------------

  5. Valná hromada je organizačně zabezpečována osobou, která valnou hromadu svolala (svolavatel).----------------

  6. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. -------------

  7. Jednání valné hromady zahajuje a do zvolení předsedy řídí svolavatel nebo jím určená osoba.-------------

  8. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni ať už osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje padesát procent (50 % ) základního kapitálu společnosti. ------

    K přijetí rozhodnutí valné hromady je potřeba nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů, nevyžaduje-li zákon či tyto stanovy jinak.------------

  9. Souhlas alespoň dvou třetinové (2/3) většiny hlasů přítomných akcionářů je zapotřebí pro rozhodnutí valné hromady o záležitostech uvedených v článku 11 odst. 2 písmeno a), b), c), e), q). K rozhodnutí o zvýšení či snížení základního kapitálu společnosti je potřeba alespoň dvou třetin (2/3) hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, které společnost vydala, nebo místo nich byl vydány zatímní listy.--------------

  K rozhodnutí valné hromady dle § 417 odstavec 2 a 3 zákona o obchodníchkorporacích se vyžaduje souhlas alespoň tří čtvrtin (3/4) hlasů přítomných akcionářů majících tyto akcie.  K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje souhlas všechakcionářů, jejichž akcie se mají spojit. -------------

  10. Hlasuje se na výzvu předsedy valné hromady nejprve o návrhu svolavatele valné hromady, respektive, je-li valná hromada svolána na žádost akcionáře nebo akcionářů dle  §§ 366 a násl. zákona o obchodních korporacích o návrhu tohoto akcionáře nebo akcionářů. Není-li tento návrh přijat, hlasuje se o protinávrzích v pořadí, v jakém byly podány. Přijetím návrhu hlasování končí. Výsledek hlasování zjišťují a oznamují osoby pověřené sčítáním hlasů předsedovi valné hromady a zapisovateli.-----------

  11. Hlasování se uskutečňuje aklamací, kterou se rozumí zdvižení jedné ruky nad hlavu hlasujícího. Valná hromada může rozhodnout v jednotlivých případech o hlasování tajnou volbou. -------------

  12. Společnost nepřipouští hlasování o věcech, které spadají do kompetence valné hromady způsobem rozhodování per rollam.------------

  13. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis. Náležitosti listiny přítomných akcionářů i náležitosti, obsah, způsob vyhotovení, ověření a uchovávání zápisu se řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů.-------------

  14. Bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov na svolání valné hromady se tato může konat tehdy, pokud s tím souhlasí všichni akcionáři.-----------


  čl. 13  Informační povinnost představenstva a dozorčí rady
  1. Představenstvo informuje valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření.--------

  2. Představenstvo je dále povinno písemně informovat valnou hromadu bez zbytečného odkladu o všech záležitostech společnosti, které vyžadují rozhodnutí
  podle čl. 11 těchto stanov a předložit valné hromadě návrh rozhodnutí v předmětné záležitosti.---------

  3. Vyžadují-li to zájmy společnosti, je dozorčí rada povinna písemně informovat valnou hromadu bez zbytečného odkladu a navrhnout potřebná opatření.Dozorčí rada je rovněž  povinna bez zbytečného odkladu písemně informovat valnou hromadu o výsledcích své kontrolní činnosti a valné hromadě podávat zprávu o přezkoumání účetní závěrky, návrhu představenstva na rozdělení zisku či úhrady ztráty a zprávy o vztazích podle § 82 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. ------------


  čl. 14  Archivace

  Rozhodnutí valné hromady, jakož i písemné informace představenstva a dozorčí rady podle čl. 14 těchto stanov se uchovávají v archivu společnosti po celou dobu jejího trvání. V případě zrušení společnosti s likvidací zajistí likvidátor archivaci nebo úschovu těchto písemností ještě po dobu 10 let po zániku společnosti, nestanoví-li zákon lhůtu delší. Pokud se zrušuje společnost bez likvidace a její jmění přechází na právního nástupce, uchovávají se tyto písemnosti v archivu právního nástupce stejně jako obdobné písemnosti tohoto právního nástupce.-----------


  B.  P ř e d s t a v e n s t v o
  čl. 15  Postavení a působnost představenstva

  1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a zastupuje společnost způsobem uvedeným v čl. 4 těchto stanov.---------

  2. Představenstvo rozhoduje jako kolektivní orgán, není-li těmito stanovami nebo právním předpisem stanoveno jinak.-----------

  3. Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení společnosti včetně řádného vedení účetnictví společnosti. Představenstvo může usnesením rozdělit obchodní vedení společnosti podle oborů mezi jednotlivé členy představenstva. Členové představenstva pověření výkonem obchodního vedení společnosti zastupují
   společnost v rozsahu svého pověření samostatně. Právním jednáním vůči zaměstnancům je pověřený samostatně člen představenstva usnesením představenstva.-----------

  4. Představenstvo je oprávněno zabezpečit výkon činností představujících obchodní vedení prostřednictvím zaměstnanců společnosti, a to v rozsahu vymezeném představenstvem.------

  5. Do působnosti představenstva náleží zejména:-----------                                                                                                                                                                a) naplňovat strategii společnosti a střednědobý podnikatelský plán společnosti;-----                                                                                                                   b) rozhodovat o významných záležitostech, které nemají běžný charakter, zejména------------

  • návrh strategie společnosti a střednědobého podnikatelského plánu společnosti,-------

  • návrh ročního podnikatelského plánu společnosti, ------------------------

  • návrh úkonů společnosti směřujících k jejímu zadlužení nad 50.000.000,--Kč (slovy: padesát milionů korun českých),--------------

  • návrh na uzavření smluv mimo běžný obchodní styk s délkou trvání nad jeden (1) rok nebo s výpovědní lhůtou nad jeden (1) rok, či s předmětem plnění nad 5,000.000,--Kč (slovy: pět milionů korun českých),-------------------

  • návrh na rozhodnutí o přídělech do fondů společnosti,-----------------

  • návrh na uzavření marketingových, darovacích a sponzorských smluv;-----                                                                                                       c) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě ke schválení:-----------------------

  • řádnou, mimořádnou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku,------------------

  • návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend,--------

  • návrh na úhradu ztrát společnosti,-----------------------------------------

  • zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,-------------

  • návrh na změnu stanov, a--------------------------

  • návrh na zvýšení nebo snížení základního kapitálu;-------                                                                                                                                             d) zabezpečovat realizaci rozhodnutí valné hromady;--------                                                                                                                                          e) kontrolovat plnění ročního podnikatelského plánu společnosti;------                                                                                                                           f) předkládat dozorčí radě k přezkoumání či projednání:--------

  • řádnou, mimořádnou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku,----------------

  • návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend,--------

  • návrh na rozhodnutí o přídělech do fondů společnosti,---------------------

  • návrh na úhradu ztrát společnosti, a ---------------------

  • záležitosti, které jsou dle těchto stanov v působnosti dozorčí rady;--                                                                                                                            g) rozhodovat o založení právnické osoby s majetkovou účastí společnosti nebo o zrušení právnické osoby, která je ve vztahu ke společnosti společností ovládanou, a o koupi, prodeji, zatížení nebo převodu majetkové účasti na jiné právnické osobě;-----------                                                h) vykonávat zaměstnavatelská práva;---------------                                                                                                                                                         i) udělovat a odvolávat prokuru;------------------                                                                                                                                                                 j) schvalovat organizační řád společnosti a jeho změny;-----------------                                                                                                                           k) schvalovat další vnitřní předpisy společnosti, u nichž si to vyhradí;------------                                                                                                             l) zpracovat ve lhůtě tří (3) měsíců od skončení účetního období písemnou zprávu ve smyslu § 82 zákona o obchodních korporacích, která je připojena k výroční zprávě společnosti zpracovávané podle zvláštního právního předpisu;------------                                                          m ) rozhodovat o ustanovení a o odvolání ředitele společnosti.  Ředitel není orgánem společnosti; a----------                                                             n) plnit další povinnosti, které do výlučné působnosti představenstva svěřuje zákon nebo tyto stanovy.----------                                                                                                                                                                                                                                       6. Představenstvo vede seznam akcionářů. Seznam akcionářů může být veden i v elektronické podobě. ----------

  7. Představenstvo se při své činnosti řídí právními předpisy a těmito stanovami. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny valné hromady, pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami.-------------


  čl. 16  Složení, ustavení a funkční období představenstva

  1. Představenstvo společnosti má čtyři (4) členy, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou.------------

  2. Funkční období členů představenstva je pětileté (5 let) a zaniká uplynutím posledního dne funkčního období člena představenstva. Opětovné
   zvolení za člena představenstva je možné.-----------

  3. Členové představenstva mohou ze své funkce člena představenstva odstoupit, jsou však povinni to písemně oznámit představenstvu. Výkon jejich funkce končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo. Představenstvo je povinno projednat odstoupení na nejbližším jednání poté, co se o odstoupení z funkce dozví. Jestliže člen představenstva oznámí své odstoupení na jednání představenstva, končí výkon funkce uplynutím dvou (2) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li představenstvo na žádost odstupujícího člena představenstva jiný okamžik zániku jeho funkce.-----------

  4. Uplyne-li funkční období člena představenstva, odstoupí-li člen představenstva z funkce, popřípadě skončí-li jinak výkon funkce člena představenstva, musí být nový člen představenstva zvolen valnou hromadou do dvou (2) měsíců ode dne, kdy daná skutečnost nastala. Neklesl-li počet členů představenstva zvolených valnou hromadou pod polovinu (1/2), může představenstvo jmenovat náhradní členy do příštího jednání valné hromady. Má-li společnost jediného
   akcionáře, skončí výkon funkce takto jmenovaných náhradních členů představenstva v okamžiku, kdy bude společnosti doručeno nejbližší rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvolení člena (členů) představenstva. Valná hromada může zvolit náhradníky, kteří nastoupí na uvolněné
   místo člena představenstva podle stanoveného pořadí, v jakém byli zvoleni.----------

  5. Členové představenstva volí svého předsedu a  místopředsedu.-----------


  čl. 17  Povinnosti členů představenstva a zákaz konkurence


  1. Členové představenstva jsou, vedle povinností, které jim stanoví právní předpisy, povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu. Pro zákaz konkurence členů představenstva platí příslušná ustanovení právních předpisů.------------
  2. Člen představenstva vedle dalších zákonných omezení a bez splnění notifikační povinnosti nesmí:-----------

  a) podnikat v předmětu podnikání společnosti, -------------
  b) zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti,-------------

  c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným
  předmětem činnosti, a-------                                                                                                                                                                                                               d) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže jde o koncern.--------

  3.Pokud člen představenstva poruší ustanovení odst. 1 a odst. 2 tohoto článku těchto stanov, je společnost oprávněna na tomto členu představenstva požadovat vydání získaného prospěchu, respektive jiná plnění včetně náhrady vzniklé újmy, na něž má společnost právo na základě příslušných právních předpisů.  ------------------

  4.Člen představenstva je povinen oznámit předsedovi představenstva výkon funkce statutárního orgánu, člena statutárního orgánu nebo jiného orgánu jiné právnické osoby; tím není dotčeno ustanovení odst. 2 písm. d) tohoto článku těchto stanov.-------------------- 
                                                              
                                                                              čl. 18 Jednání  a rozhodování představenstva


  1. Představenstvo rozhoduje na svých jednáních, není-li těmito stanovami určeno jinak.------
  2. Představenstvo jedná  zpravidla jednou za čtvrtletí, nedohodnou-li se jinak.-----------------

  3. Jednání představenstva svolává obvykle písemnou pozvánkou jeho předseda, který též jednání řídí. Není-li předseda představenstva přítomen na jednání, řídí jednání místopředseda představenstva--------------

  4. Na písemnou žádost kteréhokoliv člena představenstva nebo na písemnou žádost dozorčí rady musí být svoláno jednání představenstva, a to nejpozději do čtrnácti (14) dnů od doručení takové žádosti; žádost musí být odůvodněna a musí obsahovat návrh pořadu jednání.-------------

  5. Představenstvo může přizvat na své jednání podle své úvahy i členy dozorčí rady, zaměstnance společnosti nebo jiné osoby. Pro zaměstnance společnosti je pozvání závazné.-----------
  6. Jednání představenstva se může účastnit člen dozorčí rady určený usnesením dozorčí rady.-------------
  7. Představenstvo je schopno se platně usnášet jen tehdy, je-li na jednání přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. K přijetí usnesení je třeba souhlasu většiny hlasů všech, nikoliv jen přítomných členů; při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy představenstva. Každý člen představenstva má jeden (1) hlas.
  Hlasování se děje aklamací.-------------

  8. O průběhu jednání se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající jednání a představenstvem určený zapisovatel. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, má se za to, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení.-------------

  9. Představenstvo může přijmout rozhodnutí mimo jednání orgánu písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky, pokuds tím souhlasí všichni členové představenstva. Pro účely zjištění, zda je představenstvo schopno se platně usnášet, považuje se člen hlasující pomocí prostředků sdělovací techniky za přítomného. Záznam o hlasování musí být připojen k zápisu o nejbližším jednání představenstva.------

  10. Náklady spojené s jednáním i s další činností představenstva nese společnost. Členům představenstva náleží náhrada nákladů spojených s výkonem jejich funkce.------------


  čl. 19  Pozastavení funkce člena představenstva

  1. Dozví-li se člen představenstva, že může při výkonu jeho funkce dojít ke  střetu zájmu společnosti se zájmem dotčeného člena představenstva, osob blízkých tomuto členu představenstva nebo osob ovlivněných nebo ovládaných tímto členem představenstva, je povinen informovat o tom bez zbytečného odkladu ostatní členy představenstva a dozorčí radu.-------------

  2. Dozorčí rada nebo valná hromada může členu představenstva, který oznámil střet zájmů podle odst. 1 tohoto článku, pozastavit výkon jeho funkce člena
   představenstva na dobu nezbytnou s ohledem na povahu a délku střetu zájmů. Zákaz může být udělen i opakovaně. Představenstvo může na dobu pozastavení funkce zvolit namísto tohoto člena náhradníka. Členu představenstva, jehož funkce byla pozastavena, nenáleží po dobu pozastavení funkce odměna za výkon funkce. Zanikne-li důvod pro pozastavení funkce, rozhodne příslušný orgán o zrušení pozastavení funkce. -------------

                                                                                                 

   C.  D o z o r č í   r a d a


  čl. 20   Postavení a působnost dozorčí rady
  1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a na uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.-----    2. Dozorčí rada má právo si vyžádat pro svou kontrolní činnost informace od auditora společnosti a průběžně s ním spolupracovat.---------

  3. Dozorčí radě přísluší:-----------

      a) kontrolovat při dohlédací činnosti na výkon působnosti představenstva, zejména plnění  úkolů uložených představenstvu rozhodnutím valné hromady,      dodržování těchto stanov společnosti a právních předpisů v činnosti společnosti, podnikatelskou činnost společnosti, stav jejího majetku, její pohledávky     a   dluhy, vedení a průkaznost účetnictví a informovat valnou hromadu o výsledcích, závěrech a doporučeních vyplývajících z kontrolní činnosti;-----------

     b) přezkoumat řádnou, mimořádnou a případně i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a podat valné hromadě zprávu se svým vyjádřením;-----------

     c) informovat v souladu s čl. 14 těchto stanov valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti a navrhovat jí potřebná opatření;-----------

     d) zastupovat společnost prostřednictvím svého určeného člena ve sporu zahájeném proti členovi, resp. členům představenstva v řízení před soudy a jinými orgány; a-----     

    e) vykonávat další působnost, kterou jí svěřuje zákon o obchodních korporacích.---------

  4. Dozorčí rada se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami.-----------


  čl. 21  Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady

  1.Dozorčí rada má tři (3) členy, které volí a odvolává valná hromada.-----------

  2. Funkční období člena dozorčí rady je pětileté (5 let).  Funkce člena dozorčí rady zaniká posledním dnem období, na něž byl člen dozorčí rady zvolen.  Opětovné zvolení za člena dozorčí rady je možné.------------

  3. Člen dozorčí rady může ze své funkce člena dozorčí rady odstoupit; je však povinen to písemně oznámit dozorčí radě. Výkon jeho funkce končí dnem,kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Dozorčí rada je povinna projednat odstoupení na nejbližším jednání poté, co se o odstoupení z funkce dozví. Jestliže člen dozorčí rady oznámí své odstoupení z funkce na jednání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím dvou (2) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího člena dozorčí rady jiný okamžik zániku jeho funkce. ------------

  4. Uplyne-li funkční období člena dozorčí rady, odstoupí-li člen dozorčí rady z funkce, popřípadě skončí-li jinak výkon funkce člena dozorčí rady, musí být nový člen dozorčí rady zvolen valnou hromadou do dvou (2) měsíců ode dne, kdy daná skutečnost nastala.


  čl. 22  Jednání a rozhodování dozorčí rady

  1. Dozorčí rada rozhoduje na svých jednáních.-------------

  2. Dozorčí rada zasedá zpravidla čtyřikrát (4x) do roka.-------------

  3. Jednání dozorčí rady svolává písemnou pozvánkou její předseda, který též jednání řídí. Není-li předseda dozorčí rady přítomen na jednání, řídí jednání místopředseda dozorčí rady.-------------

  4. Dozorčí rada je schopna platně se usnášet, je-li na jednání přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. K přijetí usnesení je třeba souhlasu většiny hlasů všech, nikoliv jen přítomných, členů. Každý člen dozorčí rady má jeden (1) hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy. Při nepřítomnosti předsedy rozhoduje hlas místopředsedy.  Hlasování se děje aklamací.-------------

  5. Předseda dozorčí rady je povinen svolat jednání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady nebo představenstvo; žádost musí být odůvodněna a musí obsahovat navržený pořad jednání.-------------

  6. Jednání dozorčí rady se koná zpravidla v sídle společnosti, ledaže by se dozorčí rada usnesla jinak.----------

  7. Dozorčí rada může přizvat na jednání podle své úvahy i členy představenstva, zaměstnance společnosti nebo jiné osoby. Pro zaměstnance společnosti je takové pozvání závazné.--------------

  8. O průběhu jednání dozorčí rady se pořizuje zápis, který podepisuje osoba předsedající jednání a dozorčí radou určený zapisovatel. V zápisu se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají. ---------------

  9. Dozorčí rada může přijmout rozhodnutí mimo jednání písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. Pro účely zjištění, zda je dozorčí rada schopna se platně usnášet, považuje se člen hlasující pomocí prostředků sdělovací techniky za přítomného. Záznam o hlasování musí být připojen k zápisu o nejbližším jednání dozorčí rady.-------------

  10. Náklady spojené s jednáním i s další činností dozorčí rady nese společnost. Členům dozorčí rady náleží náhrada nákladů spojených s výkonem jejich funkce.------------


  čl. 23  Povinnosti člena dozorčí rady a zákaz konkurence 


  1. Člen dozorčí rady je povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejich prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu.--------------

  2. Jestliže je k určitým jednáním představenstva vyžadován souhlas dozorčí rady a dozorčí rada k takovému jednání souhlas nedá nebo využije-li dozorčí rada svého práva zakázat představenstvu určité jednání za společnost, odpovídá člen dozorčí rady společnosti za újmu v případech a v rozsahu stanoveném v §49 zákona o obchodních korporacích.----------

  3. Na člena dozorčí rady se vztahuje článek 17 těchto stanov obdobně. -------------


  VI. Hospodaření společnosti

  čl. 24  Účetní závěrky

  1. Společnost vede předepsaným způsobem a v souladu s právními předpisy účetnictví.  Za řádné vedení účetnictví odpovídá představenstvo, které zabezpečuje ověření řádné, mimořádné, popřípadě mezitímní účetní závěrky auditorem, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis.------------

  2. Společnost vytváří soustavu informací předepsanou právními předpisy a poskytuje údaje o své činnosti orgánům stanoveným těmito právními předpisy.-------

  3. Společnost je povinna zveřejnit účetní závěrku, jakož i výroční zprávu způsobem a v rozsahu určeném právními předpisy.----------

  4. Účetní závěrka musí být sestavena způsobem, odpovídajícím právním předpisům  a zásadám řádného vedení účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází a o výši dosaženého zisku nebo ztráty.------

  5. Společnost zpracovává výroční zprávu, pokud její zpracování stanoví zvláštní právní předpis. Součástí výroční zprávy je účetní závěrka a další přílohy stanovené zvláštními právními předpisy.------------


  čl. 25  Rozdělení zisku, popř. úhrady ztráty a vytváření fondů

  1. Valná hromada může rozhodnout o rozdělení zisku akcionářům společnosti, případně i mezi zaměstnance nebo mezi členy orgánu společnosti. V případě rozhodování valné hromady o naložení se ziskem ve prospěch společnosti není valná hromada nijak omezena.---------------

  2. Společnost má zřízen rezervní fond. Může zřídit další účelové fondy naplňované ze zisku při respektování právních předpisů pro jejich zřizování a hospodaření s nimi.----------

  čl. 26   Zvýšení základního kapitálu


  1. Zvýšení základního kapitálu společnosti lze uskutečnit všemi způsoby, které dovoluje zákon o obchodních korporacích. Pro odstranění pochybností se výslovně zdůrazňuje i možnost podmíněného zvýšení základního kapitálu. -------------

  2. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, která neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém případně v každém dalším upisovacím kole. -----------


  čl. 27  Snížení základního kapitálu

  1. Snížení základního kapitálu společnosti lze uskutečnit způsoby, které dovoluje zákon o obchodních korporacích, včetně snížení základního kapitálu na základě návrhu akcionářů.------------

  2. Vzetí akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští.------------


  čl. 28  Zrušení a zánik společnosti

  Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace. Podrobnosti upravuje zákon o obchodních korporacích.----------


  VII. Závěrečná ustanovení


  čl. 29  Zveřejňování a uveřejňování


  1. Povinnost zveřejnit skutečnosti stanovené právními předpisy je splněna jejich zveřejněním v Obchodním věstníku.------------
  2. Písemnosti určené akcionáři zasílá společnost na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Akcionář je povinen neprodleně oznámit společnosti všechny změny údajů obsažených v tomto seznamu.--------------

  3. Písemnosti určené ostatním osobám se zasílají na jejich adresu oznámenou společnosti.---


  čl. 30   Platnost a účinnost stanov

  Toto znění stanov nabývá účinnosti dnem 18.6.2015 s výjimkou čl. 1 odst. 3, který nabývá účinnosti zveřejněním zápisu o této skutečnosti do obchodního rejstříku.-------------