pozvánka na valnou hromadu 14.6.2018

14.05.2018 10:09

Představenstvo společnosti AGOS BIO a.s. , IČ 60745584 se sídlem v Bukovině 108

                       svolává řádnou valnou hromadu akcionářů

       na čtvrtek 14. června 2018 v 18 hodin  do Sokolovny v Březině u Křtin.

Pořad jednání :

     1. Zahájení

     2. Volba orgánů valné hromady

     3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku

     4. Zpráva dozorčí rady společnosti

     5. Schválení výroční zprávy, roční účetní závěrky, výroku auditora a návrhu

         na  zaúčtování výsledku

     6. Diskuse

     7. Usnesení a závěr


Prezence a registrace bude probíhat od 17.30 hodin v místě konání řádné valné hromady.

Své oprávnění účastnit se valné hromady prokáží akcionáři :

- fyzické osoby občanským průkazem, jejich zástupci občanským průkazem a plnou mocí

  s úředně ověřeným podpisem zmocnitele

- právnické osoby originálem výpisu z obchodního rejstříku, ne starším než 3 měsíce nebo

  jeho ověřenou kopií a občanským průkazem u statutárního zástupce nebo plnou mocí s úředně

  ověřeným podpisem statutárního zástupce u zmocněnce

Akcionář, který se neprokáže uvedeným způsobem, nemůže plnit svá práva majitele akcií

na valné hromadě.

   Rozhodný den je stanoven na 7.červen 2018.

Poučení :

          Právo spojené s cennými papíry může uplatňovat vůči společnosti pouze osoba, která

je oprávněna vykonávat toto právo k určitému dni stanovenému zákonem , (dále jen rozhodný den )

a to i v případě, že po rozhodném dnu dojde k převodu cenného papíru.

Jestliže společnost vydala akcie na jméno a práva spojená s akcií na jméno může vykonávat pouze osoba,

která měla tato práva k rozhodnému dni, je oprávněna je vykonat osoba, která byla k rozhodnému dni zapsána

v seznamu akcionářů.

Hlavní údaje z roční účetní závěrky za rok 2017 v tis. Kč :

stálá aktiva                  32 191                         vlastní kapitál               30 818

oběžná aktiva              13 296                         cizí zdroje                    14 684

časové rozlišení                 15                          časové rozlišení                   0

aktiva celkem              45 502                          pasiva celkem             45 502v Bukovině 14. května 2018                                 Ing. Jiří Polák 

                                                                   předseda představenstva v.r.