Vyjádření k odtoku srážek z pole s kukuřicí v obci Březina

24.07.2019 13:46

Vzhledem k  útočným komentářům pana starosty obce Březina na facebooku Obce Březina vůči naší
společnosti, kde se vyjadřuje k problému s odtokem dešťových srážek
na námi obhospodařovaném poli s kukuřicí, zveřejňujeme následující vyjádření.

Kukuřice se na námi
obhospodařovaných polích vždy pěstovala a v rámci střídání plodin (správné
zemědělské praxe) se na dotčeném poli pravidelně osívala bez výraznějších
problémů. Porost byl založen s ohledem na charakter pozemku
s protierozními opatřeními, které 
my jako zemědělci musíme dodržovat. Tato opatření byla v roce 2019
nově zpřísněna dle standartu DZES 5. Srážky, které spadly od osetí pole jsou
zaznamenány ve srážkoměru obce a není problém nechat si udělat analýzu od
odborné firmy. Naše společnost již oslovila některé odborníky spolupracující
s ČHMÚ, s tím aby nám popsali, jakým srážkám naše pole
s kukuřicí v průběhu sezóny čelilo. Dále čekáme na kontakt dotyčného
úřadu, na který pan starosta aktivně hlásil,
dle jeho názoru
, chybné hospodaření našeho podniku. Všechny tyto dokumenty
jsme připraveni zveřejnit, abychom měli na rozdíl od pana starosty, pro svá
tvrzení nějaké důkazy. My totiž pracujeme dle
platných předpisů a opíráme se o odborná data.  Dále nás bude zajímat stav obecní dešťové
kanalizace v postižené oblasti, zda-li bylo při rekonstrukci této
kanalizace postupováno dle projektu s dostatečným počtem vpustí s ohledem
na možné srážky,  a nebyl jen udělán nový
asfaltový povrch. Dále nás bude zajímat, jak byly vynaloženy prostředky na
protipovodňové opatření, které obec obdržela.

V průběhu 20-ti leté praxe u
naší společnosti, kdy jsem jednal s většinou starostů okolních obcí, jsem
se zatím nesetkal s takovým jednáním, nebo spíš nejednáním. Pan starosta
s naší společností zásadně nekomunikuje a pokud něco řešíme s obcí
tak pověřuje k jednání místostarosty (naposled jsem jednal s panem
Bittnerem o podobě nové nájemní smlouvy a s tím související zatravnění některé
problémové půdy z hlediska eroze, které jsou z menší části i na
obecním pozemku).Pan starosta nás v dané věci nijak nekontaktoval a
situaci řešil jen hlášením na dotčený úřad,
nesmyslným obviňováním na FB obce Březiny bez jakýchkoliv podkladů a znalostí
dané problematiky a nakonec medializováním v českém rozhlase, kde paní reportérka
vytáhla z celého rozhovoru jednu věc absolutně bez kontextu, aby to vyznělo
hlavně v náš neprospěch. O nekomunikaci ze strany starosty se nezmínila, i
když jsem to několikrát zdůrazňoval.  Je
mi líto, že se pan starosta snaží zviditelnit tímto způsobem, místo aby se více
zajímal o skutečně důležité věci, jakými jsou např. protipovodňová opatření.
Vypisování na FB, hlášení na úřady a medializování přívalové srážky skutečně
nezadrží.

Polák Viktor, člen představenstva
pověřený řízením podniku.