zápis z valné hromady 21.6.2017

17.07.2017 13:27

Zápis z konání řádné valné hromady společnosti AGOS BIO a.s.,

se sídlem v Bukovině 108 , PSČ 679 05 Křtiny IČ : 60745584,

zapsané v OR Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1562

konané dne 21. června 2017 od 18:08 do 18:45 hodin, v sokolovně TJ

 v Březině u Křtin, svolané představenstvem společnosti podle části V., pís.A, článku 12 stanov

Pořad jednání :

1. Zahájení

2. Volba orgánů valné hromady

3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku

4 .Zpráva dozorčí rady společnosti

5. Schválení výroční zprávy, roční účetní závěrky, výroku auditora  a návrhu na zaúčtování výsledku

6. Diskuse

7. Usnesení a závěr


Po provedení presence zahájil řádnou valnou hromadu v 18:08 hodin předsdeda představenstva Ing. Jiří Polák.

Přivítal zúčastněné akcionáře a konstatoval, že řádná valná hromada byla svolána v souladu se stanovami  ( pozvánkou jednotlivým akcionářům a zveřejněním na internetových stránkách společnosti) a dle předběžného sečtení hlasů je dnešní valná hromada schopna usnášení a může pokračovat dle programu.

Ing. Polák dále přečetl pořad jednání , u  kterého  nedošlo ke změnám.

Ing.Jiří Polák řídil volbu předsedy valné hromady. Představenstvo navrhlo Ing. Jaroslava Šenka. Návrh z pléna nebyl.

 Proběhlo  hlasování s těmito výsledky :

pro : všichni přítomní - nikdo nebyl proti, ani se nezdržel hlasování.

Ing. Jaroslav Šenk byl zvolen předsedou valné hromady a převzal další řízení schůze.

Následovaly volby dalších orgánů valné hromady.

Ing.Šenk přednesl návrhy představenstva , o kterých se hlasovalo , protože z pléna návrhy nebyly :

ověřovatelé zápisu : František Pořízek              pro : všichni přítomní

                                 Božena Neužilová             pro : všichni přítomní

zapisovatel:            : Navrátilová Zdeňka           pro : všichni přítomní

osoby pověřené sčítáním hlasů :  Šulcová Emílie, Šebek František , Neužil Jaromír

Hlasování proběhlo pro všechny společně.

pro :  všichni přítomní - nikdo nebyl proti, ani se nezdržel hlasování.

Ing. Šenk konstatoval, že všechny návrhy byly přijaty .

Polák Viktor seznámil akcionáře s děním ve společnosti z hlediska provozu.

Poté Ing. Jiří Polák seznámil přítomné s ekonomickými a finančními ukazateli hospodaření a se stavem majetku dle výroční zprávy za rok 2016.

Dále seznámil přítomné s činností představenstva od minulé valné hromady. Přiblížil aktuální dění ve společnosti za období od ukončení zdaňovacího období do dne konání valné hromady.

Mimo jiné informoval o jednání  členské schůze MOD Morava a o pravděpodobném snížení dotací v budoucnosti.

Vyhodnocení účasti provedl Ing. Jaroslav Šenk :

Z celkového počtu 196 akcionářů s 55.400 hlasy, je přítomno 38 akcionářů s 35.359 hlasy, což představuje 63,82 % účast.

Řádná valná hromada je způsobilá usnášení, neboť jsou přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje více než 50 % základního kapitálu společnosti.

Valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí podle pořadu jednání.

Způsob hlasování : aklamací, hlasovacím lístkem, kdy 1000Kč = 1 hlas.

Pokračoval Ing. Jiří Polák, který přečetl výrok auditora Ing. Zdeňky Šíblové :

"Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti AGOS BIO a. s. k 31.12.2016 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2016 v souladu s českými účetními předpisy."

a  návrh představenstva na zaúčtování hosodářského výsledku společnosti za rok 2016, t.j. zisku  261.307 Kč, na účet minulých let.

Zprávu dozorčí rady společnosti přednesl Jaromír Neužil.

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k hlasování.

Pro  předložené dokumenty bylo hlasováno následovně :

pro : 35.359          proti : 0          zdrželo se : 0

Výše uvedené dokumenty byly valnou hromadou  schváleny.

Ing. Jiří Polák  informoval akcionáře o dotaci z Ministerstva průmyslu a obchodu, která je jako jediná určená pro zemědělství. Jde o  dotaci na energetické úspory, kterou jsme obdrželi.

Nebylo dalších příspěvků, proto byla diskuse předsedou ukončena.

Ing. Šenk přednesl návrh usnesení valné hromady připravený představenstvem :

Valná hromada schvaluje zprávu představenstva  o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016.

Valná hromada schvaluje zprávu dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti a její vyjádření k účetní závěrce a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2016.

Valná hromada schvaluje řádnou roční účetní závěrku za rok 2016 a výrok auditora.

Valná hromada rozhoduje o tom, že hospodářský výsledek - ztisk 261.307 Kč  , vykázaný v účetní závěrce za rok 2016, bude převeden na úhradu  ztrát minulých let tj. na účet 429.

Předsedající dal hlasovat. Pro předložené dokumenty bylo hlasováno následovně :

pro : 35.359               proti : 0             zdrželo se : 0

Usnesení bylo schváleno v nezměněném znění.

Předseda konstatoval, že řádná valná hromada schválila potřebné dokumenty  a poděkoval přítomným akcionářům za účast a řádnou valnou hromadu

 v 18:45 hodin ukončil.

předseda valné hromady : Ing. Jaroslav Šenk v.r.

zapisovatel                       : Navrátilová Zdeňka v.r.

ověřovatelé zápisu           : Neužilová Božena v.r.

                                          Pořízek František v.r.

Zápis byl vyhotoven dne 17. 7.2017