zápis z valné hromady 14.6.2018

14.07.2018 13:27

Zápis z konání řádné valné hromady společnosti AGOS BIO a.s.,

se sídlem v Bukovině 108 , PSČ 679 05 Křtiny IČ : 60745584,

zapsané v OR Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1562

konané dne 14. června 2018 od 18:03 do 18:50 hodin, v sokolovně TJ

 v Březině u Křtin, svolané představenstvem společnosti podle části V., pís.A, článku 12 stanov

Pořad jednání :

1. Zahájení

2. Volba orgánů valné hromady

3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku

4 .Zpráva dozorčí rady společnosti

5. Schválení výroční zprávy, roční účetní závěrky, výroku auditora  a návrhu na zaúčtování výsledku

6. Diskuse

7. Usnesení a závěr


Po provedení presence zahájil řádnou valnou hromadu v 18:03 hodin předsdeda představenstva Ing. Jiří Polák.

Přivítal zúčastněné akcionáře a konstatoval, že řádná valná hromada byla svolána v souladu se stanovami  ( pozvánkou jednotlivým akcionářům a zveřejněním na internetových stránkách společnosti) a dle vizuálního pohledu je dnešní valná hromada schopna usnášení a může pokračovat dle programu.

Ing. Polák dále přečetl pořad jednání , u  kterého  nedošlo ke změnám.

Ing.Jiří Polák řídil volbu předsedy valné hromady. Představenstvo navrhlo Ing. Jaroslava Šenka. Návrh z pléna nebyl.

 Proběhlo  hlasování s těmito výsledky :

pro : všichni přítomní - nikdo nebyl proti, ani se nezdržel hlasování.

Ing. Jaroslav Šenk byl zvolen předsedou valné hromady a převzal další řízení schůze.

Následovaly volby dalších orgánů valné hromady.

Ing.Šenk přednesl návrhy představenstva , o kterých se hlasovalo , protože z pléna návrhy nebyly :

ověřovatelé zápisu : František Pořízek              pro : všichni přítomní

                                 Hana Malíková                  pro : všichni přítomní

zapisovatel:            : Navrátilová Zdeňka           pro : všichni přítomní

Výše uvedené osoby byly jednohlasně zvoleny do orgánů valné hromady.

Osoby pověřené sčítáním hlasů nebyly voleny, sčítání hlasů zajistil předseda valné hromady.

Polák Viktor seznámil akcionáře s provozní částí dění ve společnosti za uplynulé období.

Poté Ing. Jiří Polák pokračoval s ekonomickými a finančními ukazateli hospodaření a stavem majetku dle výroční zprávy za rok 2017.

Dále seznámil přítomné s činností představenstva od minulé valné hromady. Přiblížil aktuální dění ve společnosti za období od ukončení zdaňovacího období do dne konání valné hromady.

Mimo jiné informoval o provedené  výměně kotle na vytápění střediska a ukončeném zateplení objektů. Akce byla financována úvěry od banky WSPK. Je přislíbena dotace na 50 %

vynaložených nákladů. Po započtení této dotace se sníží splátky úvěrů.

Vyhodnocení účasti provedl Ing. Jaroslav Šenk :

Z celkového počtu 193 akcionářů s 55.400 hlasy, je přítomno 41 akcionářů s 35.940 hlasy, což představuje 64,87 % účast.

Řádná valná hromada je způsobilá usnášení, neboť jsou přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje více než 50 % základního kapitálu společnosti.

Valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí podle pořadu jednání.

Způsob hlasování : aklamací, hlasovacím lístkem, kdy 1000 Kč = 1 hlas.

Zprávu dozorčí rady přednesl Jaromír Neužil.

Pokračoval Ing. Šenk, který přečetl výrok auditora Ing. Zdeňky Šíblové :

"Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti AGOS BIO a. s. k 31.12.2017 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2017 v souladu s českými účetními předpisy."

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k hlasování.

Přednesené  dokumenty byly valnou hromadou jednohlasně schváleny.

Ing. Jiří Polák doporučil akcionářům srovnání stavu střediska v Bukovině a v ostatních podnicích.

Nebylo dalších příspěvků, proto byla diskuse předsedou ukončena.

Ing. Šenk přednesl návrh představenstva na usnesení valné hromady :

Valná hromada schvaluje zprávu představenstva  o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017.

Valná hromada schvaluje zprávu dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti a její vyjádření k účetní závěrce a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2017.

Valná hromada schvaluje řádnou roční účetní závěrku za rok 2017 a výrok auditora.

Valná hromada rozhoduje o tom, že hospodářský výsledek - ztráta - 827.588,36 Kč  , vykázaná v účetní závěrce za rok 2017, bude převedena na úhradu  ztrát minulých let tj. na účet 429.

Ing Šenk dal hlasovat o návrhu usnesení valné hromady připraveném představenstvem.

 Pro usnesení bylo hlasováno následovně :

pro : 35 940       proti : 0             zdrželo se : 0

Usnesení bylo schváleno tak, jak je výše uvedeno.

Předseda konstatoval, že řádná valná hromada schválila potřebné dokumenty  a poděkoval přítomným akcionářům za účast a řádnou valnou hromadu

 v 18:50 hodin ukončil.

předseda valné hromady : Ing. Jaroslav Šenk v.r.

zapisovatel                       : Navrátilová Zdeňka v.r.

ověřovatelé zápisu           : Pořízek František v.r.

                                           Malíková Hana  v.r.

Zápis byl vyhotoven dne 22.6.2018